Algemene voorwaarden
Goldcoast Fitness

Artikel 1 Definities

 1. Goldcoast: de lokale Goldcoast vestiging zoals vermeld op het inschrijfformulier met wie de Overeenkomst is gesloten.
 2. Lid: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Lidmaatschap aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.
 3. Bedrijfslid: natuurlijk persoon die een Bedrijfslidmaatschap aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.
 4. Fitness(activiteiten): diensten gericht op lichamelijke en/of geestelijke activiteiten.
 5. Lidmaatschap: Overeenkomst tussen de Goldcoast en het Lid ter zake van Fitness. Dit betreffen sportabonnementen en additionele diensten (zoals groepslessen, wellness, etc.).
 6. Bedrijfslidmaatschap: het Lidmaatschap is middels een overkoepelende bedrijfssport overeenkomst met de werkgever van het Lid.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Lidmaatschappen en Bedrijfslidmaatschappen betreffende Fitness, die tussen Goldcoast en het Lid worden gesloten.

Artikel 3 Het aanbod

 1. Het aanbod van Goldcoast wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door Goldcoast aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
 2. Nadat het aanbod is uitgebracht vult het Lid een gezondheidsverklaring formulier in dat door Goldcoast ter beschikking wordt gesteld.
 3. Het aanbod omvat ten minste:
  – de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;
  – de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
  – de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
  – de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
  – de kosten voor het abonnement. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
  – de wijze van betaling en de betalingstermijn;
  – de huisregels.
 4. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door het Lid mogelijk te maken.
 5. Het aanbod gaat – schriftelijk of elektronisch – vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
 6. Sporten op een andere Goldcoast vestiging is mogelijk. Bij trainen op een andere locatie dan ingeschreven dient men te allen tijde een legitimatie en digitale toegangspas mee te nemen.
 7. Tijdens de schoolvakanties geldt altijd een aangepast rooster, dit wordt tijdig bekend gemaakt.
 8. Goldcoast behoudt zich het recht de roosters te allen tijde te wijzigen.

Artikel 4 Het Lidmaatschap

 1. Het Lidmaatschap komt tot stand door ondertekening van het aanbod. Dit kan via een inschrijfformulier op de vestiging of middels accordering van de inschrijving online via de app.

Artikel 5 Bedenktijd

  1. Gedurende een bedenktijd van veertien kalenderdagen na ondertekening van het Lidmaatschap, heeft het Lid de mogelijkheid om het Lidmaatschap kosteloos te herroepen.
  2. Voor overeenkomsten die geheel op afstand zijn gesloten (zoals via de app van Goldcoast) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen.

Artikel 6 Duur en beëindiging

 1. Het Lidmaatschap is maandelijks opzegbaar.
 2. Het Lidmaatschap dient schriftelijk of, indien het Lidmaatschap digitaal is aangegaan, digitaal of schriftelijk te worden opgezegd. De datum van stopzetting is de eerst volgende afschrijfdatum.

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen

 1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
 2. Eventuele prijsverhogingen worden door Goldcoast 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
 3. Tarieven worden jaarlijks aangepast op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor diensten m.b.t. recreatie en sport (09410) en muziek en sportlessen (09413). Indien prijsaanpassingen voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW zullen deze direct worden doorgevoerd.
 4. Goldcoast houdt zicht het recht voor prijzen te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
 5. Indien het Lid op meerdere locaties van Goldcoast traint, dient het Lidmaatschap te worden afgesloten op de locatie met de meeste bezoeken per maand.

Artikel 8 Verplichtingen van Goldcoast

 1. Goldcoast staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan het Lidmaatschap.
 2. Goldcoast onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. Goldcoast staat ervoor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. Goldcoast zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 5. Goldcoast zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van Fit!vak, te weten: “Lerf Basis” (vindplaats: www.keurmerkfitness.nl), waaronder ook het dopingconvenant.
 6. Goldcoast treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van een Lid.

Artikel 9 Verplichtingen van een Lid

 1. Een Lid houdt zich aan de door Goldcoast gegeven instructies en de huisregels. De huisregels hangen in de elke Goldcoast vestiging
 2. Het Lid dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan Goldcoast.
 3. Een Lid dient de aanwijzingen van de Goldcoast c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is het Lid niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee het Lid niet bekend is. Indien het Lid niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan Goldcoast kenbaar te maken, zodat Goldcoast uitleg kan geven.
 4. Het is een Lid niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 5. Het is een Lid niet toegestaan te roken in de door Goldcoast beschikbaar gestelde fitnessruimtes.
 6. Het Lid dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen

 1. Goldcoast kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 1 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.

Artikel 11 Bewijs van deelname

 1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt de het Lid een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.
 2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Goldcoast is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 Betaling

 1. Het Lidmaatschap dient altijd bij vooruitbetaling te worden voldaan.
 2. Wanneer u uw lidmaatschap betaalt via automatische incasso, wordt het verschuldigde bedrag eenmaal per twee weken of maandelijks afgeschreven van het door u opgegeven IBAN-rekeningnummer.
 3. Bij niet tijdige betaling is het Lid van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door Goldcoast schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 4. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Goldcoast gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder C en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is Goldcoast bevoegd om het Lid de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.
 5. Indien het Lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Goldcoast bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Goldcoast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures en/of letsel ontstaan tijdens de training en/of het verblijf Goldcoast.
 2. Goldcoast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel ontstaan door golf.
 3. Goldcoast is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover Goldcoast maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.
 4. Kinderen jonger dan 13 jaar hebben geen toegang tot de fitnessruimte. Kinderen tussen 13 en 18 jaar mogen de fitnessruimte alleen betreden onder begeleiding van een volwassene en bij goedkeuring van Goldcoast. Enig letsel bij kinderen en jeugd of schade aan eigendommen van kinderen en jeugd, ontstaan door (ongeoorloofde) toegang tot de fitnessruimte, is voor eigen risico.

Artikel 14 Klachten

 1. In geval van klachten dient het Lid zich te wenden tot de vestigingsmanager van Goldcoast.

Artikel 15 Business & Health

 1. Het Bedrijfslidmaatschap is middels een bedrijfssport overeenkomst met de werkgever van het bedrijfslid bepaald. De algemene voorwaarden van Goldcoast zijn van toepassing tenzij anders in de bedrijfssport overeenkomst overeengekomen.
 2. Indien de bedrijfssport overeenkomst eindigt, eindigt van rechtswege het Bedrijfslidmaatschap.
 3. Als het dienstverband eindigt, eindigt het Bedrijfslidmaatschap, mits deze is opgezegd bij Goldcoast als bij de werkgever van het Bedrijfslid, rekening houdend met de opzegtermijn, een en ander conform artikel 6 lid 3.
 4. Bij beëindiging dienstverband is Goldcoast Business & Health onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor het eventueel terugvorderen van de voorschotten / vergoedingen door de werkgever van het Bedrijfslid. Goldcoast Business & Health verwijst hiervoor naar de afspraken die overeengekomen zijn met uw werkgever.
 5. Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft het Bedrijfslid Goldcoast Business & Health toestemming om NAW-gegevens en toekomstige deelname gegevens te communiceren met de vestiging van Goldcoast en de werkgever van het Bedrijfslid.

Artikel 16 Persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens van de leden worden enkel en uitsluitend voor administratieve en commerciële doeleinden binnen Goldcoast gebruikt en worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 17 Overig

 1. Goldcoast behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden 1 maand van tevoren bekend gemaakt.

Artikel 18 Toepasselijk recht

 1. Op alle Lidmaatschappen en Bedrijfslidmaatschappen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.